f35 savaş uçaklarının alımı ertelenmiş!

28 03 2011

TBMM Başkanlığına,

Aşağıda yazılı soru önergemin Milli savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından cevaplanması için gereğini saygılarımla arz ederim.

( 25 Mart 2011 )

I.  F-35 A savaş uçaklarının siparişi ile ilgili anlaşma TBMM ne sunulduğu zaman, 22 Mayıs 2008 tarih, 108 inci Birleşimde yapmış olduğum konuşmada, bu anlaşmanın tamamen sakat olduğunu ve yazılım kodları ile bunlar üzerinde tadilat yapma hakkının ABD’ den kesin olarak sağlanacağı hususunda bir garanti alınmadan yapılacak bir sipariş anlaşmasının Türkiye’nin çıkarlarına uygun olmadığını ve bunun Türkiye’nin temel milli yararlarına karşı bir hareket olacağını belirtmişmiş ve özellikle şu hususları vurgulamıştım: Yazının devamını oku »

Reklamlar
Kuzey Kıbrıs’ı ve Türkiye’yi meşgul eden çok ciddi bir problem

12 02 2011

TBMM 23. Dönem 5. Yasama Yılı 65. Birleşim 12 Şubat 2011

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüzdeki yasanın 219’uncu maddesi hakkında görüş belirtmek amacıyla söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

219’uncu madde Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nda yapılan değişikliklerle bazı kişilere avantaj sağlamak amacı güdüldüğü izlenimi ediniliyor ancak bazı değişikliklerin de uygulamaya elastikiyet vermek amacını güttüğü gibi bir yorum ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlarım, uzun bir çalışma sonucunda hazırlanan 2004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu Temmuz 2010 yılı tarihinde yasalaşmıştır. Kısa bir süre içinde kanunda hatalar ve eksiklikler yapıldığının anlaşılması, bunların düzeltilmesi ihtiyacının ortaya çıkması cidden üzüntü vericidir. Memurların kadrolarını ve terfilerini ilgilendiren bir konuda çok daha titiz ve dikkatli davranılması gerekirdi.

Değerli arkadaşlarım, bu fırsattan yararlanarak son günlerde Kuzey Kıbrıs’ı ve Türkiye’yi meşgul eden çok ciddi bir problemi dikkatinize getirmek isterim. Yazının devamını oku »

Mısır’daki Halk İsyanının Bölge ve Türkiye Üzerindeki Etkileri

7 02 2011

TBMM Genel Kurulu 60. Birleşim 07 Şubat 2011

” Türk silahlı kuvvetleri deniz unsurlarının, Korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygunla uluslararası mücadele amacıyla Aden körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca verilen iznin tekrar bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkin tezkere ”

Korsanlık, deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele için BM kararları uyarınca Aden Körfezi, Somali karasuları ve mücavir bölgelere TSK deniz unsurları gönderilmesine dair Hükümet tarafından onayınıza sunulan tezkere hakkında CHP adına görüşlerimi açıklamak amacıyla söz almış bulunuyorum.

Daha önceki iki tezkere uyarınca bu bölgelere gönderilen TSK deniz unsurları,  görevlerini, BM sistemi içinde,  başarıyla yerine getirmişlerdir. Şimdi yüce Meclis’e sunulan tezkere ile TSK deniz unsurlarının görev süresi bir yıl daha uzatılıyor.

Dünyamız gerçekten “küresel köy” e dönüşmüş durumda.  Bu ortamda ülkeler arasında giderek genişleyen ortak çıkar alanları, artan bir işbirliğini gerektiriyor. Aynı şekilde, ortak tehditlere karşı da uluslararası dayanışmanın ön plana çıktığını görüyoruz. Deniz haydutluğu ve korsanlık ta bu alanlardan biri…Türkiye, hem ulusal çıkarlarını ilgilendirmesi, hem de uluslararası sorumluluklarını ciddiyetle yerine getiren bir devlet olarak, bu işbirliği alanına bigâne kalamamakta ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde aktif bir şekilde bu alandaki faaliyetlere katılmaktadır. Önümüzdeki tezkere de bu amaca yöneliktir.

Türkiye’yi bölge güvenliği açısından yakından ilgilendiren bir gelişme de, Arap ülkelerini vuran isyan fırtınasıdır.

“Yasemin Devrimi” olarak adlandırılan Tunus’taki halk isyanının etkisi bölge ülkelerine suretle yayılmış ve özellikle, Mısır’ı, Cezayir’i, Yemen ve Ürdün’ü etkisine almıştır. Son gelen haberler, Suudi Arabistan’ın da bu fırtınadan masun kalamayacağına işaret etmektedir. Yazının devamını oku »

1915 olaylarını “soykırım” diye tanımlayan Amerikan Temsilciler Meclisi yasa tasarısı hk.

24 12 2010

TBMM Genel Kurulu 23. Dönem 5. Yasama Yılı 41. Birleşim
24 Aralık 2010 Cuma

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2011 yılı bütçe yasasının 25’inci maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini arz etmek amacıyla söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, kabul etme olasılığı nedeniyle Ankara’nın bir haftadır diken üstünde oturmasına yol açan, 1915 olaylarını “soykırım” diye tanımlayan Amerikan Temsilciler Meclisi yasa tasarısı, dün gece gündemden düşerek kadük oldu. Yazının devamını oku »

Leş mi kesildik?

23 12 2010

TBMM Genel Kurulu 23. Dönem 5. Yasama Yılı 40. Birleşim

( Bu konuşma 2011 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında 14. Madde görüşülüken yapılmıştır. )

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14’üncü maddeyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sizlerle paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, bundan önce bu kürsüde yaptığım konuşmada, Sayın İçişleri Bakanımızla Sayın Dışişleri Bakanımızın da hazır bulundukları bir oturumda, Türkiye için yaşamsal nitelikteki tehditleri ele almış ve bu konularda neler yapılması gerektiği hususunda bazı telkinlerde bulunmuştum.

Bu tehditlerden birincisi, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt devletine benzeyen bir siyasi yapılanma kurmak amacı ile başlatılan girişimdi. Açılım safsatası ile azdırılan terörist sözcüleri, artık hiç pervasız isyan bayrağını açmış ve “bağımsız özerk Kürdistan” modelini ilan etmişlerdi. Bu devletin bayrağı, öz savunma gücü, ayrı dili ve kendi meclisi olacak ve kendi kendisini yönetecekti. Bu devlet bölgenin ekonomik kaynaklarını kullanım ve tüketim hakkına sahip olacaktı. Türkiye Kürt halkıyla yeni bir sözleşme yapacak ve böylece esasta konfederal yani iki devletli bir sistem Türkiye’de uygulanacaktı. Yazının devamını oku »

Bu silahlar hangi karanlık amaçlara hizmet için ülkemizde ?

20 12 2010

TBMM 23. Dönem 5. Yasama Yılı 37. Birleşim

Dışişleri Bakanlığı’nın 2011 yılı bütçesi hakkında CHP Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Türk dış politikasının öncelikli hedefi, Türkiye’nin ulusal ve toprak bütünlüğünün korunması ve ülkemizin karşılaştığı bu tür tehditlerin bertaraf edilmesidir.

Dış politikamızın başarısı da, her şeyden önce bu görevi yerine getirip getirmediğiyle ölçülür.

Halen Türkiye’nin karşılaştığı yaşamsal tehdit PKK teröründen kaynaklanıyor.

Bu tehdidin iç boyutunun yanında bir de soruna çözüm arayışlarını çıkmaza sokan dış boyutu vardır. Konuşmamda, Türkiye’nin belini büken bu dış boyutun etkisizleştirilmesi hususunda Türk dış politikasının üstüne düşen önemli görevi yerine getirip getirmediği sorusuna yanıt arayacağım. Yazının devamını oku »

NATO stratejik konsepti ile füze kalkanı projesinin Türk-İran ilişkilerindeki etkileri

25 11 2010

ORSAM 25 Kasım 2010

” Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından Jeopolitik Toplantılar dizisinin 15.’si 25 Kasım 2010’da ORSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda “Türkiye’nin İran Politikası” ele alındı. Oturum başkanlığını ORSAM Başdanışmanı E. Tümgeneral Armağan Kuloğlu’nun yaptığı toplantıya konuşmacı olarak Milletvekili E. Büyükelçi Sayın Şükrü Elekdağ, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sayın Mehmet Şahin, 21. Yy. Türkiye Enstitüsü İran Uzmanı Sayın Arif Keskin ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Metehan Demir katıldı.

Toplantıdaki değerlendirmelerin tam metni ve elde edilen sonuçlar için lütfen tıklayınız.

http://www.orsam.org.tr/tr/etkinlikgoster.aspx?ID=213

Teşekkürler sayın başkan. Bugün benim ele alacağım konu NATO stratejik konsepti ile füze kalkanı projesinin Türk-İran ilişkilerindeki etkileri olacak.

Lizbon’da kabul edilen NATO’nun yeni tehdit algılamalan ile uygulanacak olan füze kalkan projesi, Türkiye-İran ilişkilerinin geleceğini temelden etkileyecek faktörleri oluşturacaktır. Hem de füze kalkam projesinin dizayn edilmesinde baş aktör ABD’dir. Bu bakımdan ABD’nin İran’a bakışı sağlıklı bir bakımdan değerlendirebilmemiz söz konusu stratejik konsept ve proje ile ulaşılmak istenilen hedefler hakkmda gerçekçi görüşlere sahip olmamızı sağlayacaktır. Yazının devamını oku »