Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanması

8 06 2010

TBMM Genel Kurulu 08 Haziran 2010 113. Birleşim

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 9’uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 482) (*)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.Komisyon raporu 482 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ.
Buyurun efendim.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belirtmek amacıyla söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, bu protokol, Bosna-Hersek menşeli sanayi ürünleri ile yıllık tarife kotaları çerçevesinde bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin, eş etkili vergilerin ve mali nitelikte ithalat vergilerinin kaldırılmasını öngörüyor. Değerli arkadaşlarım, bu düzenlemenin yapılması bir zarurettir çünkü Türkiye’nin Bosna-Hersek’e ihracatı süratle artmış, bu ülkeden ithalatı ise son derece düşük kalmıştır. Bu bakımdan, Türkiye’nin Bosna-Hersek’ten ithalatında gümrük vergilerini kısmen kaldırması taraflar arasında mütekabiliyet sağlayacak ve ticari ilişkilerin daha dengeli bir düzen içinde sürdürülmesine imkân verecektir.

Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenlemeyi uygun görüyoruz ve kardeş Bosna-Hersek’le ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacak her türlü önlemi destekleyeceğimizi açıklıyoruz. Bu münasebetle bir hususu belirtmek isterim: Cumhuriyet Halk Partisi, Bosna-Hersek ve Boşnaklar ile Türkiye arasındaki yakın tarihsel ve kültürel bağların varlığından hareketle, savaş sırasında Bosna-Hersek’e Türkiye tarafından sağlanan maddi ve manevi desteği yürekten desteklemiştir. Keza, değerli arkadaşlarım, savaş sonrasında da bu ülkenin yeniden yapılandırılmasına, barış ortamının sağlanmasına ve diğer alanlarda yapılan yardımlara Cumhuriyet Halk Partisi her zaman siyasi destek vermiştir.

Değerli arkadaşlarım, âlâyıvala ile imzalanan Dayton Anlaşması, Bosna-Hersek’te sıcak savaşı durdurmuş fakat ülkeye beklenen barış ve istikrarı getirmemiştir. Bosna-Hersek’teki üç etnik grup arasında çok derin ihtilaflar etkin bir şekilde süregelmektedir. Dayton Anlaşması’ndan bugüne kadar geçen zaman içinde sorunlar hâl yoluna girmemiş, daha da keskinleşmiştir. Bosna-Hersek’i oluşturan üç etnik gruptan Hırvatlar ile Sırpların tutumu soruna bugüne kadar sürdürülebilir ve adil bir çözüm bulunmasını engellemiştir. Hem bu ihtilafları gidermek hem de Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünü ve bölge istikrarını korumak amacıyla Amerika ve Avrupa Birliği tarafından yapılan girişimler bir sonuç vermemiş ve ülkenin dağılmasına yol açacak tehlikeli süreç durdurulamamıştır. Bosnalı Sırpların hedefi Sırbistan’la birleşmek, eğer bu olmazsa Kosova gibi bağımsızlık ilan etmektir. Hırvatlar da Hırvatistan’la birleşme hedefinden vazgeçmemişlerdir. Kişisel kanım, Sırbistan’ın Bosnalı Sırpları “Büyük Sırbistan” hayalinden vazgeçirici etkin önlemler alması hâlinde sorunun çözümüne ciddi bir katkı sağlanacağı yolundadır fakat maalesef, Belgrad’da da bu yönde somut bir eğilimin mevcut olmadığını görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım, Türk Hükûmeti, bir süredir, Bosna’nın üç milletin oluşturduğu bir federasyon yani tek bir devlet olarak varlığını koruması için etkin girişimlerde bulunmaktadır. Bu amaçla sarf edilen çabalar sonucunda, taraflar arasında bir diyalog süreci sağlanmıştır. Hükûmetin bu çaba ve girişimlerini takdir ediyoruz ve destekliyoruz. Bu girişimler, iddia edildiği gibi soruna kalıcı bir çözüm getirmemişse de diyalog yoluyla sorunun vahim bir tırmanmaya yönlenmesine de mâni olmaktadır ve durumun kontrol altında tutulmasını sağlamaktadır. Hükûmetin bu girişimlerini sürdürmesinin Bosna-Hersek’teki kardeşlerimizin yararına olduğunu düşünüyoruz ve Balkanların da istikrarına katkıda bulunduğu görüşündeyiz.

Değerli arkadaşlarım, bu görüşlerle ticaret anlaşması ve tadil eden protokolün onayını öngören yasayı desteklediğimizi açıklar, hepinize saygılarımı sunarım. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: