Türkiye ile Ermenistan arasındaki protokollerin metni

10 10 2009

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ERMENİSTAN CUMHURİYETİ
ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASINA DAİR
PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti,
Aym gün imzalanan İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokol’de öngörüldüğü şekilde, halklannın yararma hizmet etmek amacıyla iyi komşuluk ilişkileri tesis etmeyi, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeyi arzulayarak.

Birleşmiş Milletler Şartı, Helsinki Nihai Senedi, Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı çerçevesindeki yükümlülüklerine atıfta bulunarak,

İkili ve uluslararası ilişkilerinde, eşitlik, egemenlik, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme, toprak bütünlüğü ve sınırlann dokunulmazhğı ilkelerine saygılı olacaklan ve bu ilkelere saygı gösterilmesini sağlayacaklan yönündeki taahhütlerini teyit ederek,

İki ülke arasında güven ve itimat ortamı oluşturulmasının ve bunun muhafaza edilmesinin, tüm bölgede barışm, güvenliğin ve istikrarın kuvvetlenmesine katkıda bulunacağını, güç kullanımmdan ya da güç kullanma tehdidinden imtina etmeye kararlı olarak, anlaşmazhkların barışçı yollardan çözümünü teşvik etmenin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasının önemini akılda tutarak,

İki ülke arasındaki mevcut sınınn uluslararası hukukun ilgili antlaşmalannda tarif edildiği şekliyle karşılıklı olarak tamndığını teyit ederek,

Ortak sımrın açılması hususunda aldıkları kararı vurgulavarak.

İyi komşuluk ilişkileri anlayışıyla bağdaşmayacak herhangi bir siyaset izlemeyeceklerine dair taahhütlerini yineleyerek,

Hangi nedenle olursa olsun terörizmin tüm biçimlerini, şiddeti ve aşırıcıhğı kmavarak. bu tür eylemlerin teşvikinden veya müsamaha görmesinden kaçmılacağım ve bunlara karşı mücadelede işbirliğine gidileceğini taahhüt ederek,

Ortak çıkarlar ve iyi niyet zemininde, banş, karşıhkh anlayış ve uyum hedefieri doğrultusunda ilişkileri için yeni bir model geliştirme ve istikamet belirleme iradelerini tevit ederek,

1961 tarihli Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi uyarmca bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diplomatik ilişki kurulması ve karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik açılması hususunda anlaşmışlardır.

Bu Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında îlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokol aynı gün, ve esasen onay belgelerinin değişimini takip eden ilk ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

10 Ekim 2009 günü Zürih’te, Türkçe, Ermenice ve İngilizce dillerinde her biri orijinal olarak ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Yorum farkhlığı olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA ERMENİSTAN CUMHURİYETİ ADINA
Ahmet Davutoğlu Edward Nalbandian
Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ERMENİSTAN CUMHURİYETİ
ARASINDA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE DAİR PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti,
Aym gün imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasma Dair Protokol rehberliğinde,

İkili ilişkilerini karşılıkh çıkarlara saygı ve güven temelinde geliştirme hedeflerini göz önünde bulundurarak,

İkili ilişkilerini iki ülkenin ortak çıkarlan temelinde, siyasi, ekonomik, enerji, ulaştırma, bilimsel, teknik, kültürel ve diğer alanlarda geliştirmeye ve ilerletmeye kararlı olarak,

Uluslararası ve bölgesel örgütlerde işbirliğinin, iki ülke arasında özellikle BM, AGİT, Avrupa Konseyi, Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi ve KEİ kapsamında geliştirilmesine destek vererek,

İki devletin, bölgede demokratik ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması, bölgesel istikrar ve güvenin güçlendirilmesi için işbirliği yapmak yönündeki ortak amaçlarını dikkate alarak,

Bölgesel ve uluslararası uyuşmazhk ve çatışmaların uluslararası hukuk ilkeleri ve normları temelinde barışçı şekilde çözümlenmesi hususundaki taahhütlerini tekrarlayarak,

Terörizm, sınıraşan örgütlü suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçıhğı gibi bölgeye ve dünya güvenlik ve istikrarına yönelik ortak güvenlik tehditleri konusunda uluslararası toplumun eylemlerini etkin şekilde desteklemeye hazır olduklarını yeniden vurgulayarak,

1. Bu Protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içerisinde ortak smınn açılması hususunda anlaşmışlardır,

2. Her iki ülkenin Dışişleri Bakanhklan arasında düzenli siyasi istişare gerçekleştirilmesi;

İki halk arasmda karşıhklı güvenin yeniden tesis edilmesi amacıyla, mevcut sorunların tammlanmasına ve tavsiyelerde bulunulmasına yönelik olarak, tarihsel kaynak ve arşivlerin tarafsız bilimsel incelemesini de içerecek şekilde tarihsel boyuta ilişkin bir diyaloğun uygulamaya konulması;

İki ülke arasında mevcut ulaştırma, iletişim, enerji altyapısı ve şebekelerinden en iyi şekilde istifade edilmesi ve bu yönde tedbirler alınması;

İki ülke arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla ikili hukuki çerçevenin geliştirilmesi;

İlgili kurumlar arasında ilişkilerin desteklenmesi ve uzman ve öğrenci değişimini teşvik etmek yoluyla bilim ve eğitim alanlarında işbirliği yapılması ve iki tarafa ait kültürel mirasın korunması ve ortak kültürel projelerin başlatılması amacıyla harekete geçilmesi;

İki ülkenin vatandaşlarına gerekli yardımı ve korumayı sağlayabilmek için 1963 tarihli Konsolosluk İlişkilerine dair Viyana Sözleşmesi uyannca konsolosluk alanında işbirliği tesis edilmesi;

İki ülke arasında ticaret, turizm ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla somut tedbirler alınması;

Çevre konularına ilişkin diyalog kurulması ve işbirliğinin güçlendirilmesi;

hususlannda anlaşmışlardır.

3. Bu Protokol’ün yukarıdaki 2. işlem paragrafında ifade edilen yükümlülüklerin hızlı bir şekilde uygulanmasını teminen, ayn alt komisyonları da kapsayan Hükümetlerarası bir ikili Komisyon’un kurulması hususunda anlaşmışlardır. Hükümetlerarası komisyonun ve alt komisyonlarının çalışma kurallarını hazırlamak üzere işbu Protokolün yürürlüğe girmesini izleyen günden 2 ay sonra iki Dışişleri Bakanı başkanlığında bir çahşma grubu oluşturulacaktır. Bu çahşma kurallan, işbu ProtokoTün yürürlüğe girmesini izleyen 3 ay içerisinde Bakanlar seviyesinde onaylanacaktır. Hükümetlerarası komisyon anılan çalışma kurallarının kabul edilmesinin hemen ardmdan ilk toplantısını gerçekleştirecektir. Alt komisyonlar bu andan itibaren en geç 1 ay içerisinde çahşmalarına başlayacak ve görevlerini tamamlayana dek ara vermeden çahşacaklardır. Uygun olması halinde alt komisyonlara uluslararası uzmanlar da katılacaktır.

İşbu Protokol’ün uygulanmasma ilişkin ve iki tarafın üzerinde mutabakata vardıkları zaman çizelgesi ve unsurlar bu Protokolün ayrılmaz parçası olan ekli belgede zikredilmektedir.

Bu Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında Diplomatik îlişkilerin Kurulmasma Dair Protokol aynı gün ve esasen onay belgelerinin değişimini takip eden ilk ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

10 Ekim 2009 tarihinde Zürih’te, Türkçe, Ermenice ve İngilizce dillerinde her biri orijinal olarak ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Yorum farkhhğı olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

TÜRKÎYE CUMHURİYETİ ADINA ERMENİSTAN CUMHURİYETİ ADINA
Ahmet Davutoğlu Edward Nalbandian
Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı

Ekli belge: Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün uygulanması için zaman çizelgesi ve unsurlar.

Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokol’ün uygulanmasına ilişkin zaman çizelgesi ve unsurlar

Atılacak adımlar ve Zamanlama
1. Ortak sımrın açılması

Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra 2 aylık bir süre içinde

2. İki Dışişleri Bakanınm başkanlığmda, hükümetlerarası komisyonun ve alt komisyonlannm çalışma kurallannı hazırlamak üzere bir çalışma grubunun oluşturulması

Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasmda İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün yürürlüğe girmesini izleyen günden 2 ay sonra

3. Hükümetlerarası komisyonun ve alt komisyonlarmın çalışma kurallannm Bakanlar düzeyinde onaylanması

Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra 3 aylık bir süre içinde

4. Hükümetlerarası komisyonun ilk toplantısının düzenlenmesi

Hükümetlerarası komisyonun ve alt komisyonlarmm çalışma kurallarının Bakanlar düzeyinde onaylanmasmdan hemen sonra

5. Aşağıdaki alt komisyonlarm çalışmaya başlamalan:
-siyasi istişare alt komisyonu;
-ulaştırma, iletişim ve enerji altyapı ve
şebekeleri alt komisyonu;
-hukuki konulara ilişkin alt komisyon;
-bilim ve eğitim alt komisyonu;
-ticaret, turizm ve ekonomik işbirliği alt
komisyonu;
-çevre sorunlarma ilişkin alt komisyon;
ve
– iki halk arasmda karşılıklı güvenin yeniden
tesis edilmesi amacıyla, mevcut sorunlann
tanımlanmasına ve tavsiyelerde
bulunulmasına yönelik olarak, tarihsel
kaynak ve arşivlerin tarafsız bilimsel
incelenmesini de içerecek şekilde bir
diyaloğun uygulamaya konulması için ve
Türk, Ermeni ve aynı zamanda İsviçreli ve
diğer uluslararası uzmanlarm da yer
alacaklan tarihsel boyuta ilişkin alt
komisyon.

Hükümetlararası komisyonun ilk toplantısından en geç 1 ay sonra

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA ERMENİSTAN CUMHURİYETİ ADINA

Ahmet Davutoğlu Edward Nalbandian
Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: