Müzakere’lerin açılmasına yönelik 17 Aralık 2004 tarihli Konsey Kararı ile ilgili T.C. Dışişleri Bakanlığı Notası

23 12 2004

Müzakere’lerin açılmasına yönelik 17 Aralık 2004 tarihli Konsey Kararı, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından “kabul edilemez” bulunmuş ve bu bağlamda bir nota hazırlanarak 23 Aralık 2004 tarihinde, AB Konsey Başkanlığı’na verilmiştir.

Nota’nın tam metni :

“AB nezdindeki Türkiye Daimi Delegeliği AB Konseyi Başkanına saygılarını sunar ve AB Konseyinin 17 Aralık 2004 tarihli sonuç belgesinin 23. paragrafının bazı noktaları hakkındaki görüşlerini Başkanın nazik dikkatine sunmaktan şeref duyar.

İnsanların serbest dolaşımı AB’nin temel taşlarından biridir. Bu sadece azami verimlilikle kullanılmaları için üretim faktörlerinin hareketliliğinin sağlanmasının Avrupa Topluluğu’nun kurucu unsurlarından biri oluşundan değil, aynı zamanda serbest dolaşımın ortak Avrupa kimliğinin oluşturulması ve bir siyasi birliğin gerçekleştirilmesinde esas araç olmasından ileri gelmektedir.

Bu gerçek, Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmalarla Avrupa Adalet Divanı’nın içtihatlarından kaynaklanmaktadır. Gerçekten Türkiye başka bir vesile ile AB’nin birincil hukukunun bu yönü hakkında yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

Fakat her şeyden önemlisi, birleşik bir Avrupa’nın inşasının, ortak kurumlar kurulması, ulusal ekonomilerin giderek kaynaştırılması, ortak bir pazarın oluşturulması ve sosyal politikaların tedricen uyumlu hale getirilmesi yoluyla gerçekleştirilebileceğine inanan Avrupa Birliği’nin kurucu atalarının, insanların serbest dolaşımı ilkesini bu fikirlerin özü olarak görmeleridir.

Bu nedenle, Türk vatandaşlarının serbest dolaşımı ile ilgili olarak, zamanı sınırlanmamış ve amacı geçici düzenleme niteliği taşımayan, herhangi bir önleyici kısıtlama, şekli ne olursa olsun, yani “derogasyon,sürekli kısıtlama veya sürekli olarak kısıtlama imkanını elde bulundurma olanağı”, AB’nin temellerine aykırı olacaktır.

Aynı şekilde, ortak tarım politikası ve yapısal fonlar, Avrupa Birliği’nin önemli kuruluş politikalarından ikisidir. Bu politikalarla ilgili olarak aday ülkelere özel sürekli kısıtlamalar veya derogasyonlar getirme hususunda beyan edilen niyet AB’nin Türkiye’ye ayrımcı bir muamele yapmayı düşünebileceğini hatıra getirmektedir. Bu muamele, tabiatıyla Türkiye’nin katılım müzakerelerinin amacı olan tam üyelikle bağdaşmamaktadır.

Şurası da bir gerçektir ki AB’nin temel ilkelerinden sapma diğer temel ilkeler ile ilgili olarak ileride benzeri girişimler yapılmasına kapıyı açacaktır. Eğer bir AB üyesi bu şekilde kalıcı kısıtlamalarla kuşatılırsa, bu durum “daha da yakın bir birlik” kurma idealine aykırı bir durum yaratır.

Konsey kararlarında böyle bir kısıtlamaya atıfta bulunulmasının nispeten uzun zaman alacağı tahmin edilen müzakerelerin sonucunu mutlaka önceden belirleyecek bir nitelik taşımadığı söylenebilir. Denilebilir ki, müzakereler süresince ve ilgili aday ülkenin ekonomik kalkınmasına bağlı olarak düşünceler değişebilir, dolayısıyla bu aşamada sonuç belgesinin içeriğine tepki göstermenin erken olabileceği ileri sürülebilir.

Ne var ki, önceki genişleme deneyimleri Konsey Sonuç Belgerinin belirli bir katılım müzakeresinin çerçevesini çizen ve hedefleri tayin eden belgeler olduğunu ortaya koymuştur. AB Konseyi, birbirini izleyen Lüksemburg, Helsinki, ve Nice Zirve sonuç belgelerinde AB’ye katılma amacıyla ve aynı kriterlere dayanarak müzakerede bulunan ülkelerin katılım sürecine eşit koşullarda iştirak etmelerini kararlaştırmıştır. Avrupa Konseyi’nin bu siyasi yönlendirmesi çerçevesinde bu ülkelerle üyelik müzakereleri yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır.

Türkiye’nin, Türk vatandaşlarının serbest dolaşımlarının, tarım ve yapısal fonlarda yapılabilecek zaman ve kapsam açısından sınırlı olmayan kısıtlamaların Türkiye ile yapılacak üyelik müzakerelerin bir parametresi olmasını ön gören aralık 2004 tarihli AB Konseyi sonuç belgesinin 23. paragrafının ilgili bölümlerini kabul etmesi beklenmemelidir.

Bu notanın örnekleri Konsey Sekreterliğine ve Konseye de gönderilecektir.

Türkiye AB nezrindeki Türkiye Daimi Delegasyonu bu vesile ile AB Konseyi Başkanlığına en derin saygılarını sunar .

Brüksel, 23 Aralık 2004

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: