“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin onaylanması

4 06 2003

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini Yüce Heyetinize arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan milletvekili arkadaşım, sözleşme hakkında etraflı bilgiler sundu. Bu bakımdan, ben, sadece, onun değinmediği bazı noktaları ele alıp, sizlere bu konuda sunuşta bulunacağım. Değerli arkadaşlarım, sözleşme, bireylerin sahip oldukları temel ekonomik, sosyal ve kültürel hakları tanımlamaktadır ve taraf devletlere bu hakları, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasî görüş, ulusal veya toplumsal köken bakımından hiçbir ayırım gözetmeksizin uygulama yükümlülüğünü getirmektedir. Sözleşmede öngörülen bellibaşlı haklar şunlardır: Çalışma hakkı, herkese çalışma fırsatının sağlanması, adil ve müsait çalışma şartlarından yararlanma hakkı; sendika kurma ve katılma hakkı, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta hakkı; aile, anneler, çocuklar ve gençlere en geniş koruma ve yardım sağlanması hakkı; yeterli yaşam düzeyi hakkı; fizikî ve zihnî sağlık açısından gerekli olan en yüksek standarttan yararlanma hakkı; eğitim hakkı, ilköğretimin herkes için zorunlu ve parasız olması; yükseköğretimin, özellikle, parasız eğitimin tedricen yaygınlaştırılması yoluyla herkes için açık ve ulaşılabilir olması; kültürel hayata katılma hakkı ve bilimsel ilerlemeden ve uygulamalardan yararlanma hakkı. Değerli arkadaşlarım, görüleceği üzere, sözleşmede söz konusu olan hakların birçoğu, ancak, ileri sanayi veya sanayiötesi bir gelişmişlik düzeyindeki devletlerin vatandaşlarına tam anlamıyla sağlayabilecekleri haklardan oluşmaktadır. Mümkün olduğu kadar fazla devletin sözleşmeye katılımını sağlamak amacıyla, bu sözleşme, esnek bir üslupla kaleme alınmıştır ve bazı hakların zamanla gerçekleştirilecek hedefler olduğu öngörülmüştür. Bu nedenle, sözleşmede öngörülen birçok yükümlülük “makul ölçüler”, “aşamalı bir şekilde”, “mümkün olan ölçüde” ve “tedricen” gibi ifadelerle yumuşatılmış ve zamana yayılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz de, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin ekli beyan ve çekincelerle onaylanmasını uygun buluyoruz. Saygılarımı sunuyorum.

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: