Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye’nin katılması

23 01 2003

Değerli milletvekilleri, Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye’nin katılmasına ilişkin anlaşma konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin onayına sunulan tasarı, ülkemizin, Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasına taraf olmasını öngören yasal bir düzenlemedir. Ajans ile bünyesindeki Bilgi ve Gözlem Ağına katılmak suretiyle, Türkiye, çevre alanında iki önemli yarar sağlayacaktır. Bunlardan birincisi, Avrupa Birliği müktesebatına uyum alanında gerekli adımları zamanında ve en verimli şekilde atmak; ikincisi de, sürdürülebilir bir kalkınma hedefinde mesafe almaktır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, esasen, Avrupa Çevre Ajansına 1999 yılında üyelik başvurusunda bulunmuş ve bu husustaki katılım anlaşmasını, Avrupa Birliğine aday diğer ülkelerle birlikte, Ekim 2000 tarihinde imzalamıştı. Avrupa Çevre Ajansının faaliyet alanı, çevre alanında veri tabanları ve raporlar hazırlamak, çevresel araştırmalar yapmak, periyodik raporların hazırlanmasına destek sağlamak ve bir network, bir şebeke ağının altyapısını hazırlamak hususunda faaliyette bulunmaktır.

Türkiye, Ajans bünyesindeki Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına katılmak suretiyle ülkemizdeki çevre durumunu düzenli bir şekilde izleyebilecek, aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinin çevre alanında karşılaşmış olduğu durumu da yakından takip edebilecektir.

Buna ilaveten, ülkemiz, Ajansa üye olmaktan şu kazanımları da sağlamış olacaktır: Türkiye, çevre, tarım ve sanayi alanlarında Avrupa Birliği standartlarına uyum amacıyla gerekli önlemlerin alınması için ihtiyaç duyulan verileri elde edebilecek; bu amaçla, gerekli veri ve bilgi altyapısının oluşturulmasını kendi bünyesinde sağlayabilecektir. Bunun yanında, kalkınma planları ve ulusal kalkınma stratejisinin oluşturulmasında Türk makamları gerekli her türlü bilgiyi ve veriyi de kolayca sağlayabileceklerdir.

Bir başka husus da projeler alanındadır. Türkiye, Avrupa Birliğine finanse edilmek üzere sunacağı projelerin kabulü için yerine getirmesi gereken kriterleri daha kolay elde edecek ve bunları uygulayabilecektir. Bu şekilde, çevresel etki değerlendirmelerinin hazırlanması için, Türkiye, gerekli verileri ve bilgileri sağlayabilecektir.

Değerli milletvekilleri, bu anlaşma, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye oluşuna kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Türkiye, Ajansın yönetim kuruluna -Avrupa Birliğine aday ülke olması hasebiyle- iştirak edecek ve Ajansın bilimsel komitesi çalışmalarına katılacaktır. Türkiye, Ajansa önemli bir malî katkı sağlayacaktır. Birinci yıl 2 000 000 eurodan başlayacak bu, dördüncü yılda da 3 127 000 euroya kadar yükselecektir. Sayın milletvekilleri, bu açıdan Türkiye’nin Ajansa proje sunması önem kazanmaktadır. Türkiye’nin bu alandaki, 2001 ve önceki yıllardaki performansı oldukça iyidir; ancak, 2002 yılında, Türkiye, Avrupa Birliği tarafından kendi istifadesine sunulan fonlardan pek yararlanamamıştır. 2002 yılında, Türkiye, 19 proje sunmuştur Avrupa Birliğine; bu 19 projeden, sadece 1 tanesi finanse edilmiştir.

2003 ve bundan sonraki yıllarda, Türkiye’nin proje almada daha iyi bir performans göstermesini ümit ediyor; saygılarımı sunuyorum sayın milletvekilleri.

Reklamlar

İşlemler

Bilgi
%d blogcu bunu beğendi: